Sportowe wakacje z KOSiR- półkolonie sportowe 2022

/ Aktualności / Sportowe wakacje z KOSiR- półkolonie sportowe 2022

Już od poniedziałku 18.07.2022 rozpoczną się półkolonie „MultiSportowe wakacje z KOSiRem”!

Terminy sportowych wakacji z KOSiR:
1. Turnus: 18 – 22 lipiec – Warsztaty multisportowe/ Miejsce: Ślęza 
2. Turnus: 25 – 29 lipiec – Warsztaty multisportowe/ Miejsce: Kobierzyce
3. Turnus: 01 – 05 sierpnia – Warsztaty piłkarskie/ Miejsce: Kobierzyce

Sportowe wakacje są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobierzyce w wieku od 5 do 17 lat (dotyczy dzieci urodzonych pomiędzy 05.08.2005 a 18.07.2017 rokiem). Działanie współfinansowane jest z budżetu gminy Kobierzyce.

REGULAMIN SPORTOWYCH WAKACJI Z KOSIR

 

W programie warsztatów:
Multisportowych (45 miejsc):
m.in. karate, unihokej, badminton, piłka ręczna, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, basen, deskorolki.

Piłkarskich (75 miejsc):
m.in. atrakcyjne zajęcia z piłką nożną, gry i zabawy, turniej piłkarski, basen

• Opieka profesjonalnej kadry trenerskiej
• Opieka ratownika medycznego
• Ubezpieczenie NNW

Cena półkolonii: 150 zł/tydzień

Rozpoczęcie zajęć: godz. 9:00  Zakończenie zajęć: godz. 15:00

Zgłoszenia:
Dokonują opiekunowie prawni w dniach 06-10 czerwca 2022 drogą mailową lub bezpośrednio do sekretariatu KOSiR na adres
e-mail: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl
Uwaga:
Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń na poszczególne turnusy.

Jeden uczestnik może wziąć udział max. w jednym z trzech terminów warsztatów sportowych.

Informacje dodatkowe:
Dzieci powinny posiadać strój sportowy oraz obuwie zmienne halowe lub piłkarskie.
Podczas pobytu na półkoloniach KOSiR dzieci objęte są ubezpieczeniem NNW.
Organizator nie zapewnia transportu na miejsce półkolonii.

Kryteria naboru uczestników na warsztaty sportowe 2022 przyjęte przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji:
1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach: od 06.06.2022r. od godziny 8:30 do 10.06.2022r. do godziny 16:00.

2. Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać:
– w sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo Widowiskowej ul. Dębowa 20 8.00-16:00)

–  drogą elektroniczną na adres sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl (wysłanie scanu dokumentów).

Organizator w przypadku zakwalifikowania uczestnika będzie wymagał dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej (w trosce o poufności zgłoszenia prosimy wykorzystywać pocztę elektroniczną z poprawnie skonfigurowanym protokołem SSL).

Uwaga: DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE (KARTY KWALIFIKACYJNE) SĄ DOSTĘPNE DO POBRANIA PONIŻEJ ORAZ W SEKRETARIACIE KOSIR

3. Jedynie w pełni wypełniona deklaracja zgłoszeniowa ze wszystkimi podpisami będzie brana pod uwagę w ramach przydzielania miejsc uczestnikom warsztatów. Niekompletne zgłoszenie bądź dostarczone w sposób i w miejsce inne niż określone niniejszymi kryteriami pozostaną bez rozpoznania.

4. Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie przyjęcia pozostaną bez rozpoznania.

5.  O uznaniu prawidłowości i terminowości złożenia zgłoszenia będzie decydowała odpowiednia pieczęć wpływu bądź data oraz godzina wpłynięcia scanu dokumentów.

6.  Zgłaszający drogą elektroniczną otrzymają na adres e-mail automatyczne zwrotne potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.

7. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń powołana zostanie komisja składająca się z pracowników KOSiR mająca na celu weryfikację złożonych zgłoszeń.

8. Komisja zakończy swą pracę najpóźniej do dnia 20.06.2022 roku.

9. O miejscach na liście dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Po zakończeniu pracy komisji, tj. od dnia 20.06.2022r., każdy z rodziców bądź opiekunów prawnych po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika warsztatów wnosi opłatę w wysokości 150,00 zł za tydzień na nr konta: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach: 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 ( w tytule należy wpisać : „warsztaty wakacyjne w KOSiR, turnus I,II lub III, Imię i nazwisko dziecka”).

11. Jeżeli do dnia 30.06.2022 roku, rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w warsztatach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru.

12. O wynikach drugiej tury naboru komisja KOSiR informuje telefonicznie bądź mailowo rodzica bądź opiekuna prawnego, który niezwłocznie potwierdza uczestnictwo dziecka w warsztatach wpłacając wyznaczona kwotę.

13. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą żadnych roszczeń względem KOSiR.

15.  Rezygnacja z udziału w półkolonii do dnia 30.06.2022 r jest możliwa. Nieuzasadniona rezygnacja po dniu 30.06.2022 r lub w czasie trwania półkolonii będzie skutkowała brakiem zwrotu poniesionej przez rodzica kwoty 150,00 zł oraz możliwością odmowy przyjęcia dziecka na kolejne półkolonie w następnym roku kalendarzowym.

Warsztaty odbywać się będą zgodnie z wytycznym GIZ, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2022 r.