RODO

/ Kontakt / RODO

RODO – Ochrona danych osobowych

W związku z RODO nie muszą Państwo dodatkowo kontaktować się z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

 1. Co to jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Cel RODO?

Celem RODO, jest ochrona prawa podstawowego, jakim jest ochrona danych osobowych oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie, z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo nowe przepisy prawa wprowadzają nowe uprawnienia dla osób fizycznych i nakładają nowe obowiązki na administratora.

 1. Od kiedy RODO będzie miało zastosowanie?

Nowe przepisy będą obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 1. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Kim jest administrator?

Administrator (administrator danych osobowych) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 4 pkt 7 RODO.

 1. Kim jest podmiot przetwarzający?

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Administrator odpowiada za poprawność wyboru podmiotu przetwarzającego dane. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie pisemnej umowy. Podmiot przetwarzający dane ma być odrębnym bytem od administratora oraz wykonywać zadania w jego imieniu i na podstawie jego polecenia. Przekroczenie polecenia sprawia, że podmiot przetwarzający dane będzie traktowany jak administrator.

 

Podstawowa klauzula informacyjna

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR) ul. Dębowa 20 55-040 Kobierzyce
 • Dane administratora bezpieczeństwa informacji (inspektora ochrony danych) u Administratora, kontakt z inspektorem e-mail: gdpr@int.pl
 • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z organizowanymi półkoloniami. Nie będą one przetwarzane w innych celach. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Pani /Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Skip to content