Sportowe wakacje z KOSiRem – półkolonie 2023

/ Aktualności / Sportowe wakacje z KOSiRem – półkolonie 2023

Sportowe wakacje z KOSiRem- półkolonie sportowe 2023⚽️🏀🏸🏓🤾‍♀️

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Kobierzyce do udziału w fantastycznych wakacjach sportowych od 17.07 do 04.08.2023!

Terminy sportowych wakacji z KOSiR:
1. Turnus: 17 – 21 lipca – Warsztaty multisportowe / Ślęza
2. Turnus: 24 – 28 lipca – Warsztaty multisportowe/ Kobierzyce
3. Turnus: 31 – 04 sierpnia – Warsztaty piłkarskie / Kobierzyce
✅Sportowe wakacje są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobierzyce w wieku od 5 do 17 lat (dotyczy dzieci urodzonych pomiędzy 04.08.2006 a 17.07.2018 rokiem). Działanie współfinansowane jest z budżetu gminy Kobierzyce.
Cena półkolonii: 250 zł/tydzień
✅Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach: od 23.05.2023r. od godziny 8:30 do 26.05.2023r. do godziny 16:00. Deklaracje zgłoszeniowe dostępne do pobrania w dniu 23.05.2023r od godz. 8:15:
• na stronie www.sport-kobierzyce.pl ,
• w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Dębowej 20 w Kobierzycach.
Uwaga:
☑️Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń na poszczególne turnusy.
☑️Jeden uczestnik może wziąć udział max. w jednym z trzech terminów warsztatów sportowych.

Zapraszamy!

Informacje o naborze:

 1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach: od 23.05.2023r. od godziny 8:30 do 26.05.2023r. do godziny 16:00. Deklaracje zgłoszeniowe dostępne do pobrania w dniu 23.05.2023r od godz. 8:15.

Karty kwalifikacyjne uczestników:

 

Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać:

 1. W sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo Widowiskowej ul. Dębowa 20,  8:00-16:00).
 2. Drogą elektroniczną na adres sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl (wysłanie scanu dokumentów).

Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: 71 715 12 00.

 

Kryteria naboru uczestników na warsztaty sportowe 2023 przyjęte przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji:

 1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w warsztatach odbywa się w dniach:  od 23.05.2023r. od godziny 8:30 do 26.05.2023r. do godziny 16:00
 2. Wypełnione deklaracje zgłoszeniowe należy składać:

– w sekretariacie KOSiR w Kobierzycach (I piętro budynek Hali Sportowo Widowiskowej ul. Dębowa 20, w godz. 8.00-16:00),

– drogą elektroniczną na adres sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl (wysłanie scanu dokumentów).

Organizator w przypadku zakwalifikowania uczestnika będzie wymagał dostarczenia oryginałów dokumentów w formie papierowej. (W trosce o poufności zgłoszenia prosimy wykorzystywać pocztę elektroniczną z poprawnie skonfigurowanym protokołem SSL):

 1. Jedynie w pełni wypełniona deklaracja zgłoszeniowa ze wszystkimi podpisami będzie brana pod uwagę w ramach przydzielania miejsc uczestnikom warsztatów. Niekompletne zgłoszenie bądź dostarczone w sposób i w miejsce inne niż określone niniejszymi kryteriami pozostaną bez rozpoznania.
 2. Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie przyjęcia pozostaną bez rozpoznania.
 3. O uznaniu prawidłowości i terminowości złożenia zgłoszenia będzie decydowała odpowiednia pieczęć wpływu bądź data oraz godzina wpłynięcia scanu dokumentów.
 4. Zgłaszający drogą elektroniczną otrzymają na adres e-mail automatyczne zwrotne potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Po zakończeniu okresu składania zgłoszeń powołana zostanie komisja składająca się z pracowników KOSiR mająca na celu weryfikację złożonych zgłoszeń.
 6. Komisja zakończy swą pracę najpóźniej do dnia 29.05.2023 roku.
 7. O miejscach na liście dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Po zakończeniu pracy komisji, tj. od dnia 30.05.2023r.,  każdy z rodziców bądź opiekunów prawnych  po zakwalifikowaniu dziecka jako uczestnika warsztatów wnosi opłatę w wysokości 250,00 zł za tydzień na nr konta: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach: 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 ( w tytule należy wpisać : „warsztaty wakacyjne w KOSiR, turnus I,II lub III,  Imię i nazwisko dziecka”). Jeżeli do dnia 23.06.2023 roku, rodzic bądź opiekun prawny nie wpłaci wyznaczonej kwoty będzie to jednoznaczne z rezygnacją udziału dziecka w warsztatach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników przy czym za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku 26 9575 0004 0000 2324 2000 0020 przez Bank Spółdzielczy w Kobierzycach, zaś jego miejsce zajmuje kolejne dziecko z listy rezerwowej, które nie zostało zakwalifikowane w pierwszej turze naboru.

O wynikach drugiej tury naboru komisja KOSiR informuje telefonicznie bądź mailowo rodzica bądź opiekuna prawnego, który niezwłocznie potwierdza uczestnictwo dziecka w warsztatach wpłacając wyznaczona kwotę .

 1. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów bez podania przyczyny, co nie będzie podstawą żadnych roszczeń względem KOSiR.

Rezygnacja z udziału w półkolonii do dnia 23.06.2023 r jest możliwa. Nieuzasadniona rezygnacja po dniu 23.06.2023 r lub w czasie trwania półkolonii będzie skutkowała brakiem zwrotu poniesionej przez rodzica kwoty 250,00 zł oraz możliwością odmowy przyjęcia dziecka na kolejne półkolonie w następnym roku kalendarzowym.

 

Informacje dodatkowe:

Dzieci powinny posiadać strój sportowy oraz obuwie zmienne halowe lub piłkarskie.

Podczas pobytu na półkoloniach KOSiR dzieci objęte są
ubezpieczeniem NNW

Organizator nie zapewnia transportu

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń na poszczególne turnusy.

Jeden uczestnik może wziąć udział max. w jednym z trzech terminów warsztatów sportowych.

Zapraszamy!

 

Skip to content